Provozní řád


Provozní řád ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o.

Adresa: GLOBAL SERVIS MP,s.r.o., 691 09 Vrbice 251

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách ubytování GLOBAL SERVIS MP, s.r.o., vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory ubytování navštěvují.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

 

Provozovatel

GLOBAL SERVIS MP s.r.o.
Sídlo: 691 09 Vrbice  323

IČ: 25305611
DIČ: CZ25305611

Odpovědná osoba: Ing. Petr Michna, telefon: +420 602 790 726.

 

Rozsah služeb

Ubytování v bytové jednotce.

 

Ubytovací služby

Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má provozní ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o. právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby.

Host je povinen udržovat ubytovací a společenské prostory v čistotě.

K ubytování slouží tři 4-lůžkové pokoje.

K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jednou za 14 dní.

Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.

Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží uzamykatelná kolárna.

Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozního a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.

Na pokoji je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je pokoj určen.

V celém pobytu platí zákaz pobytu domácích zvířat.

 

Způsob platby

V hotovosti při ubytování, nebo na fakturu.

Nebude-li do dohodnuté doby hostem faktura uhrazena, může být ze strany provozovatele rezervace jednostranně zrušena.

 

Odpovědnost za škody

Na počátku ubytování přebírá objednavatel prostory bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení chalupy, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny.

Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu ve společných prostorách (společenská místnost, kuchyně, vstupní chodba, sociální zařízení, venkovní prostory a jiné…).

Parkování vozidel hostů je umožněno před budovou ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o. Společnost nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách ubytování.

 

Bezpečnostní pravidla a opatření

Pohyb v domě, v jeho okolí je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, a přes balkonové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty.

Host nesmí v prostorách ubytování přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

Host nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Grilovat smí jen na určeném místě se  souhlasem provozovatele.

Veškeré prostory ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o.  jsou kompletně nekuřácké.

Lékárnička je umístěna ve vstupních prostorách a bude poskytnuta na vyžádání.

 

Protipožární pravidla a protipožární opatření

Host převzetím klíčů od ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o. bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny ve vstupní hale.

Ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o. je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do domu nebo na dvoře. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby.

V celém ubytování GLOBAL SERVIS MP s.r.o. je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Při použití hasicích přístrojů dbejte pokynů na nich uvedených.

Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí…) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt.